Konferencijos ir kongresai

* * *

KONFERENCIJA "LITERATŪRINIS SKONIŲ ŽEMĖLAPIS: NUO SKONIO KULTŪROS IKI SKONIO INDUSTRIJOS"

2020 m. rugsėjo 24–25 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“. Konferenciją organizavo Lietuvių lyginamosios literatūros asociacija kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. 

Konferencijos programą ir tezes rasite čia.

Keletas Sonatos Kotrynos Grėbliūnaitės nuotraukų iš renginio. 

* * *

Konferencija, skirta laiškui kultūroje ir literatūroje

2014 m. rugsėjo mėn. 26–27 dienomis LLLA, kartu su LEU, surengė tarptautinę konferenciją „Laiškas literatūroje ir kultūroje", kurioje dalyvavo per 60 Lietuvos ir užsienio mokslininkų iš Vengrijos, Graikijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, JAV ir kitur.

Renginyje, skirtame epistolografijos tradicijai, laiškui kaip komunikacijos ir tarpkultūrinio bendravimo instrumentui, laiškų romanams, žinomų asmenybių laiškams, laiškui kaip kultūrinei-tekstinei konstrukcijai bei laiško metamorfozei elektroninėje erdvėje, pranešimus skaitė garsūs lyginamosios literatūros profesoriai: Naujosios Sorbonos universiteto profesorė emeritė, modernios arabų literatūros specialistė dr. Heidi Toelle, Atėnų universiteto dėstytoja dr. Peggy Karpouzou, Sokhumi valstybinio universiteto profesorė dr. Olga Petriashvili, Rzeszów universiteto lyginamosios literatūros profesorė dr. Oksana Weretiuk ir kt.

Konferencijos pranešimų tezes galite rasti čia.

Nuotraukų albumas: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.957095104306448.1073741998.244503068898992&type=1

  * * *

2011 m. gruodžio 2 d. LLLA kartu su Lietuvos edukologijos universitetu (LEU) ir LLTI surengė tarptautinę mokslinę konferenciją Baltijos regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai.

Konferenciją parėmė Lietuvos Mokslo Taryba ir LEU.

Per vieną dieną šešiolika pranešėjų (tarp jų penki užsieniečiai), posėdžių pirmininkai, kiti aktyvūs LLLA nariai ir gausiai susirinkę dėstytojai, studentai, literatūrologai  karštai diskutavo konferencijos temomis. Buvo gvildenama europinės, tautinės ir regioninės tapatybės samprata, aptariami istorinės patirties pokyčiai Baltijos kraštų literatūrose, ryškinama tremties ir emigracinės literatūros erdvė, paraliteratūriniai veiksniai, Baltijos jūros ir jos kurortų motyvai, šiandieninės migracijos problemos.

Po renginio išleistas konferencijos medžiagos leidinys. Pranešimų pagrindu parengti ir atrinkti straipsniai bus spausdinami tęstiniame asociacijos leidinyje Acta litteraria comparativa.

* * *

2010 metai buvo skirti kongreso leidiniui rengti. Čia daug prisidėjo dokt. Dalia Kaladinskienė.

* * *

2009 metų Europos kongresas Vilniuje

Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija pasireiškė kaip aktyvi Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo narė, surengusi III šio tinklo kongresą Vilniuje 2009 m. rugsėjo 11-13 dienomis.

Nuo metų pradžios iki rudens vyko pasiruošimas šiam svarbiam tarptautiniam forumui. Ypač aktyviai darbavosi asociacijos reikalų tvarkytoja Žydronė Kolevinskienė. Jai talkino organizacinio komiteto nariai: Natalija Arlauskaitė, Genovaitė Dručkutė, Aušra Jurgutienė, Nijolė Kašelionienė, Loreta Mačianskaitė, Vytautas Martinkus, Vilija Salienė ir komiteto nariai užsieniečiai: profesoriai Alain Montandon, Juri Talvet, dr. Lucia Boldrini. Kongresą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Asociacija dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projekte Europos tapatybė: centro ir periferijos sandūros. Projekto vadovas – instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas; finansavimo šaltinis – Lietuvos MSF. Čia aktyviai reiškėsi doc. dr. Aušra Jurgutienė ir kolegijos pirmininkė doc. dr. Nijolė Kašelionienė. Iš projekto lėšų buvo padengtos kongreso organizavimo išlaidos.

Parengusi projektą kongreso tema, asociacija gavo finansavimą specialiam Acta litteraria comparativa leidiniui (finansavimo šaltinis – Lietuvos MSF).

Taip pat kongresui talkino nuolatinis LLLA rėmėjas VPU Lituanistikos fakultetas (dekanė hab.m.dr. Vilija Salienė).

Į kongresą Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai atvyko tyrinėtojai iš 22 šalių, Europos ir Amerikos kontinentų. Pirmą kartą asociacijos organizuotame renginyje dominavo užsieniečiai. Tačiau visi 15 LLLA narių, dalyvavusių su pranešimais, buvo labai aktyvūs: kėlė klausimus, organizavo diskusijas, vertėjavo (doc. dr. G. Dručkutė), kai kurie vadovavo plenariniams posėdžiams ir sekcijoms.

Kongreso metu dalyvauta atvirame Europos tinklo susirinkime, kuriame buvo aptarta komparatyvistų veikla ir IV kongreso gairės. Paskutinę forumo dieną apvalaus stalo diskusijų metu išrinktas naujas tinklo vadovas profesorius Karlas Ziegeris iš Prancūzijos visų atvykusių vardu padėkojo LLLA už nepriekaištingą   kongreso organizavimą.

Po Vilniaus kongreso į asociacijos būstinę plaukė padėkos laiškai ir pranešimų pagrindu parengti straipsniai. Jie patalpinti specialiame leidinio Acta litteraria comparativa numeryje.

* * *

2008 m. balandžio mėn. VU vyko tarptautinė konferencija Vilnius: kultūrinė-literatūrinė refleksija (vadovė A. Peluritytė-Tikuišienė), už kurią atsakinga buvo LLLA (dr. Ž. Kolevinskienė).

* * *

2007 m. lapkričio mėn. Surengta tarptautinė konferencija Barbaras moderniojoje literatūroje ir mene,kurioje dalyvavo 36 mokslininkai iš 10 šalių. Po šio renginio išleisti du nauji mokslo darbų sąsiuviniai. Leidinys Acta litteraria comparativa įtrauktas į LMT patvirtintą tarptautinę duomenų bazę CSA: Linguistic and Language Behavior Abstracts.

* * *

Pirmoji asociacijos konferencija

2005 m. spalio mėn. LLLA kartu su VPU ir LLTI surengė tarptautinę komparatyvistikos konferenciją Kultūros intertekstai, kurioje dalyvavo 65 mokslininkai iš 11 šalių. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai publikuoti asociacijos įsteigtame mokslo darbų leidinyje Acta litteraria comparativa.