top of page
publikavimo etika.JPG

Publikavimo etika

Straipsnių publikavimas ir autorystė

Acta Litteraria comparativa žurnalo rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.

 

Žurnale neskelbiami kituose leidiniuose ar žiniatinklyje publikuoti straipsniai, kita skelbta medžiaga.

 

Plagijuoti, t. y. svetimos publikacijos tekstą, tyrimo metodiką, idėją, atradimą pateikti kaip savo, mokslo apyvartoje cirkuliuojančius empirinius duomenis pateikti kaip naujai surastus, nenurodyti literatūros, kuria naudotasi, yra draudžiama.

 

Straipsniai žurnale skelbiami nemokamai, autoriai piniginio atlygio už publikuotus straipsnius taip pat negauna.

 

Žurnale publikuojamų kūrinių autorių teisės priklauso Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijai; autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo žurnalo Acta Litteraria comparativa kaip kolektyvinio kūrinio.

 

Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių būtų nutraukta žurnalo Acta Litteraria comparativa leidyba, iki tol skelbtas elektroninis žurnalo archyvas bus saugomas ir laisvai prieinamas LLLA internetinėje svetainėje.

Autorių atsakomybė

Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus originalumo reikalavimus ir būti parengti pagal šio leidinio aprobuotus reikalavimus publikacijoms dėl straipsnio struktūros, citavimo, bibliografinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų (plačiau žr. Reikalavimai publikacijoms). Recenzijos taip pat parengiamos laikantis reikalavimų publikacijoms.

 

Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.

 

Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.

 

Publikacijoje privalu nurodyti visus tyrimui ir straipsniui parengti naudoto finansavimo šaltinius.

 

Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo, kitą motyvuotą recenzento nuomonę.

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

Žurnalui Acta Litteraria comparativa pateiktus mokslo straipsnius recenzuoja mažiausiai du anoniminiai recenzentai, redkolegijos parinkti iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikuoti yra priešingos, redkolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio publikavimo.

 

Recenzentai skiriami konfidencialiai: recenzentams neteikiama informacija apie autorių, autoriams – apie recenzentus.

 

Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninę nuostatą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.

 

Recenzentai privalo atkreipti redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.

 

Recenzentai privalo užtikrinti recenzavimo procedūros konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jų kopijas.

Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

Galutinį sprendimą dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo priima redaktorius. Ginčytino straipsnio vertinimo atveju pasitelkiama redkolegijos nuomonė.

 

Redkolegijos pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikuoti straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius, santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad išvardinti faktoriai neturi įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.

 

Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo procedūros tvarką ir priimti objektyvius sprendimus. Recenzentų galbūt turimos išankstinės nuostatos ir žinios apie autorių (jo lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę priklausomybę) negali būti vertinimo pagrindas ir diskriminavimo priežastis.

 

Straipsnio priėmimas publikuoti žurnale Acta Litteraria comparativa yra maksimalaus pasitikėjimo jo vertingumu ženklas.

 

Pastebėjus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, parengėjai turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas. 

bottom of page