Veikla

2020 m. spalio 13 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitiniis-rinkiminis susirinkimas. Jūsų dėmesiui: susirinkimo protokolas.

* * *

Išrinkta nauja LLLA Kolegijos pirmininkė. Ja tapo dr. Laura Laurušaitė

* * *

Kovo 29 d. VDU Švietimo akademijoje vyko Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitiniis-rinkiminis susirinkimas. Jūsų dėmesiui: susirinkimo protokolas, LLLA Kolegijos pirmininkės Žydronės Kolevisnkienės asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita bei Revizijos komisijos ataskaita

* * *

Asociacija paminėjo 10-metį ir išrinko naują kolegiją

Nuo 1999 metų Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto Visuotinės literatūros katedrai pradėjus rengti tarptautines komparatyvistikos konferencijas, čia gimė mintis įkurti Lietuvos lyginamosios literatūros asociaciją (LLLA). 2005 m. sausio 13 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, 2015 metais ji švenčia 10 metų jubiliejų.

Nuo pat Asociacijos įkūrimo garbingas LLLA kolegijos pirmininkės pareigas ėjo profesorė Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, 2015 m. gruodžio 4 d. vykusiame LLLA ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime atnaujinta LLLA kolegija (prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, prof. dr. Genovaitė Dručkutė, prof. dr. Aušra Jurgutienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, dr. Manfredas Žvirgždas, dr. Laura Laurušaitė ir dr. Dalia Cidzikaitė) pirmininke išsirinko docentę Žydronę Kolevinskienę. Jubiliejaus proga LEU Humanitarų bibliotekoje parengta LLLA skirta paroda.

Asociacijos kolegijos pirmininkės prof. dr. Nijolės Vaičiulėnaitės-Kašelionienės ataskaitą galima rasti čia

Jubiliejinę LLLA parodą apžiūri ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo dalyviai. Vytauto Vasiliausko nuotr.

* * *

 Pasirodė spetintasis LLLA leidinio „Acta litteraria comparativa“ numeris: „Laiškas literatūroje ir kultūroje. Mokslo darbai 7 /2014–2015“ (Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. – 358 p.) Jį galima rasti interneto svetainėje adresu: http://www.alc.leu.lt

* * * 

2011 m. gruodžio 2 d. LLLA kartu su Lietuvos edukologijos universitetu (LEU) ir LLTI surengė tarptautinę mokslinę konferenciją Baltijos regiono tapatybė: lyginamieji literatūros tyrimai. Konferenciją parėmė Lietuvos Mokslo Taryba ir LEU.

Per vieną dieną šešiolika pranešėjų (tarp jų penki užsieniečiai), posėdžių pirmininkai, kiti aktyvūs LLLA nariai ir gausiai susirinkę dėstytojai, studentai, literatūrologai  karštai diskutavo konferencijos temomis. Buvo gvildenama europinės, tautinės ir regioninės tapatybės samprata, aptariami istorinės patirties pokyčiai Baltijos kraštų literatūrose, ryškinama tremties ir emigracinės literatūros erdvė, paraliteratūriniai veiksniai, Baltijos jūros ir jos kurortų motyvai, šiandieninės migracijos problemos.

Po renginio išleistas konferencijos medžiagos leidinys. Pranešimų pagrindu parengti ir atrinkti straipsniai bus spausdinami tęstiniame asociacijos leidinyje Acta litteraria comparativa.

* * *

2010 metai buvo skirti kongreso leidiniui rengti. Čia daug prisidėjo dokt. Dalia Kaladinskienė.

* * *

Didžiausias išbandymas jaunai asociacijai buvo 2009 metų Europos kongresas Vilniuje Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimaiLietuvos lyginamosios literatūros asociacija pasireiškė kaip aktyvi Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo narė, surengusi III šio tinklo kongresą Vilniuje 2009 m. rugsėjo 11-13 dienomis.

Nuo metų pradžios iki rudens vyko pasiruošimas šiam svarbiam tarptautiniam forumui. Ypač aktyviai darbavosi asociacijos reikalų tvarkytoja Žydronė Kolevinskienė. Jai talkino organizacinio komiteto nariai: Natalija Arlauskaitė, Genovaitė Dručkutė, Aušra Jurgutienė, Nijolė Kašelionienė, Loreta Mačianskaitė, Vytautas Martinkus, Vilija Salienė ir komiteto nariai užsieniečiai: profesoriai Alain Montandon, Juri Talvet, dr. Lucia Boldrini. Kongresą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Asociacija dalyvavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projekte „Europos tapatybė: centro ir periferijos sandūros“. Projekto vadovas – instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas; finansavimo šaltinis – Lietuvos MSF. Čia aktyviai reiškėsi doc. dr. Aušra Jurgutienė ir kolegijos pirmininkė doc. dr. Nijolė Kašelionienė. Iš projekto lėšų buvo padengtos kongreso organizavimo išlaidos.

Parengusi projektą kongreso tema, asociacija gavo finansavimą specialiam Acta litteraria comparativa leidiniui (finansavimo šaltinis – Lietuvos MSF).

Taip pat kongresui talkino nuolatinis LLLA rėmėjas VPU Lituanistikos fakultetas (dekanė hab.m.dr. Vilija Salienė).

Į kongresą Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai atvyko tyrinėtojai iš 22 šalių, Europos ir Amerikos kontinentų. Pirmą kartą asociacijos organizuotame renginyje dominavo užsieniečiai. Tačiau visi 15 LLLA narių, dalyvavusių su pranešimais, buvo labai aktyvūs: kėlė klausimus, organizavo diskusijas, vertėjavo (doc. dr. G. Dručkutė), kai kurie vadovavo plenariniams posėdžiams ir sekcijoms.

Kongreso metu dalyvauta atvirame Europos tinklo susirinkime, kuriame buvo aptarta komparatyvistų veikla ir IV kongreso gairės. Paskutinę forumo dieną apvalaus stalo diskusijų metu išrinktas naujas tinklo vadovas profesorius Karlas Ziegeris iš Prancūzijos visų atvykusių vardu padėkojo LLLA už nepriekaištingą   kongreso organizavimą.

Po Vilniaus kongreso į asociacijos būstinę plaukė padėkos laiškai ir pranešimų pagrindu parengti straipsniai. Jie patalpinti specialiame leidinio Acta litteraria comparativa numeryje.

* * *

2008 m. balandžio mėn. VU vyko tarptautinė konferencija Vilnius: kultūrinė-literatūrinė refleksija (vadovė A. Peluritytė-Tikuišienė), už kurią atsakinga buvo LLLA (dr. Ž. Kolevinskienė).

* * *

2007-2008 metais LLLA dalyvavo VPU mokslinių tyrimų projekte „Europos kultūrų  dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje“ (projekto vadovas  doc. dr. V. Martinkus). Per du metus vykdomuose projekto seminaruose pranešimus perskaitė net dvylika asociacijos narių.

* * *

2007 metais surengtas seminaras „Poezija ir dailė: sąveikos, mainai, įveikos“ (vadovė dr. G. Bernotienė, LLTI), vyko tarpdisciplininis seminaras „Chaosas“ (vadovė R. Bruzgienė, LLTI).

Tų pačių metų lapkričio mėn. surengta tarptautinė konferencija Barbaras moderniojoje literatūroje ir mene,kurioje dalyvavo 36 mokslininkai iš 10 šalių. Po šio renginio išleisti du nauji mokslo darbų sąsiuviniai. LeidinysActa litteraria comparativa įtrauktas į LMT patvirtintą tarptautinę duomenų bazę CSA: Linguistic and Language Behavior Abstracts.

* * *